ဧရာဝတီတံတား (ေအာင္လံ-သရက္) တည္ေဆာက္မည့္ တံတား အူေၾကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး ။

ဧရာဝတီတံတား (ေအာင္လံ-သရက္) တည္ေဆာက္မည့္ တံတားအူေၾကာင္း လ်ာထားေနရာကို ေအာင္လံဘက္ကမ္းတြင္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ႏွင့္ တံတားဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး ။

(၁၃-၁၀-၂၀၁၈)