ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးမႈနွင့္ ေရတိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးေမ်ာပါသြားေသာ တံတားမ်ားအား အျမန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့မႈ ၿပီးစီး

၂၁-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးမႈနွင့္ ေရတိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးေမ်ာပါသြားေသာ တံတားမ်ားအား အျမန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ေအာက္ပါတံတားမ်ား ၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္ -

( ၁) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၂၅/၄- ၂၆/၁) ရွိ ေပ (၅၀) သစ္သားတံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၆၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၂) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၂၆/၁- ၂၆/၆) ရွိ ေပ (၄၀) သစ္သားတံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၅၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၃) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၃၄/၀) ရွိ (၁၀)ေပ အုတ္ခံုတံတား ပ်က္စီးမႈအား ၂၅ ေပသစ္သားတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၄) လွိဳင္းဘြဲ႔ - ရွမ္းရြာသစ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၀/၆- ၁၀/၇) ရွိ (၁၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၇၀) S/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၅) လွိဳင္းဘြဲ႔ - ရွမ္းရြာသစ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၄/၂- ၁၄/၃) ရွိ (၆၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၆၀) S/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏွုန္းျပည့္ ၿပီးစီး၊

(၆) သံျဖဴဇရပ္ - ဘုရားသံုးဆူ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၄၅/၀- ၄၅/၁) ရွိ (၆၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၉၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏွုန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္းေပၚတြင္ က်န္ရွိသည့္တံတား(၃)စင္း ပ်က္စီးမွဳမ်ားအားလည္း အျမန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္လ်ွက္ရွိရာ မၾကာမီၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္