လႈိင္းဘြဲ႕-ရွမ္းရြာသစ္လမ္း ေဘလီတံတား(၂)စင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီး

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ လႈိင္းဘြဲ႕ - ရွမ္းရြာသစ္ လမ္း ၊ ေတာင္က်ေရေၾကာင့္ ေမ်ာပါသြားေသာ တံတား(၂)စင္း ေနရာတြင္ ေပ(၆၀)ႏွင့္ ေပ(၇၀) ေဘလီတံတား(၂)စင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီး။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္