ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း Concept Plan(မူၾကမ္း) ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း Concept Plan(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ပလက္ဝျမိဳ႔၊ အီမိုခန္းမ၌ (၈-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမဳိ ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ျမဳိ့ျပပညာရွင္မ်ားက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ျမဳိ့ေနျပည္သူမ်ား အပါအဝင္ အင္အား (၁၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္