ဧရာဝတီေဒသ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ပုသိမ္ - ကံကုန္း - ျမင္းကဆိပ္ - ေျမာင္းျမလမ္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ ပမၼဝတီတံတား (ျမင္းကဆိပ္) ႀကိဳးတံတား၊ မရမ္းေခ်ာင္ - ရြာသစ္ လမ္းေပၚရွိ ကၽြန္းကုန္း ႀကဳိးတံတားနွင့္ ပန္းတေနာ္ - ေရႊေလာင္း - ဝါးခယ္မ လမ္းေပၚရွိ ေရႊေလာင္း ႀကဳိးတံတားမ်ား၏ ႀကဳိးထိန္းခံု ၊ တာဝါတိုင္၊ ႀကဳိးဆိုင္းမ်ားအား ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည့္အပိုင္းနွင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို စစ္ေဆး၍ အျမန္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ လမ္းကြန္ယက္ ဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ လမ္းအမွတ္(၁၀) ဘိုကေလး - ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း -က်ဳံမေငး - ဝါးခယ္မ - ေျမာင္းျမ လမ္းေပၚရွိ ကၽြန္းျပႆဒ္ တံတား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ရွမ္းစု - က်ဳံမေငး - ဝါးခယ္မ လမ္းေပၚရွိ ေရေၾကာင္းသြားသေဘၤာမ်ား လြတ္ကင္းေအာင္ မတင္/မခ် ျပဳလုပ္၍ရသည့္ လမ္းသမိုင္တံတား ၾကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၊ ဝါးခယ္မ ႀကိဳးတံတား ၾကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ား အျမဲမျပတ္ စစ္ေဆးျပဳျပင္သြားရန္တို႔ကို လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ (၉-၄-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္