စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးအုန္းလြင္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္၊ ဒု ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးလွထြန္းဦး၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ အင္/ခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ခႏီၲး - ဆင္ေသ - လဟယ္လမ္းႏွင့္ နန္စလိမ္ႀကိဳးတံတား တုိ႔ကိုႀကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ႔ရာ တံတား ဒု ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ က ႀကိဳးတံတားအေျခအေနႏွင့္ တံတားအသစ္ Concrete Arch ပုံစံအား တင္ျပရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးက လမ္းမ်ား ေရရွည္ခိုင္ခံ႔ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ နန္စလိမ္ႀကိဳးတံတား၏ ဆိုင္းႀကိဳးမ်ား၊ suspender rod မ်ား ၊ Bolts and Nuts မ်ား ပုံမွန္စစ္ေဆးသြားႀကရန္၊ တံတားအသစ္ပုစံအား အတည္ျပဳေပးခဲ႔ပါသည္။ (၇-၄-၂၀၁၈)