အငူေမာ္-ေမာင္ေတာလမ္း ကြန္ကရစ္ခင္းလုပ္ငန္း

ေဆာက္လုပ္ေေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ လမ္းဦးစီးဌာန DG ဦးအုန္းလြင္၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန DG ဦးခင္သက္၊တံတားဦးစီးဌာန DDG ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ အငူေမာ္ - ေမာင္ေတာလမ္း ၄၉/၆ မိုင္အား ၁၈ ေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၉-၃-၂၀၁၈)