မြန္၊ ကရင္ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၆-၃-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္