ႏြားထိုး-ေတာင္သာလမ္း DRRD QC အဖြဲ႔ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ႏြားထိုး - ေတာင္သာလမ္း (Pilot Project) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ (၁၇-၃-၂၀၁၈)