ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္း ယာဥ္မ်ား ျပန္လည္သြားလာႏိုင္

ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအို လမ္းသည္ လမ္း/တံတား လုပ္ငန္းမ်ား အစဥ္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ထားသျဖင့္ (၂၇-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ မတိုင္မီ အထိ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဆိုးဝါးစြာ ပ်က္စီးၿပီး ဗြက္တန္းျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကုိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ကြန္ကရစ္လမ္း (၆)မိုင္ (၅)ဖာလံု ခင္းျခင္း၊ ဗြက္တန္းေနရာမ်ားကို သဲေက်ာက္မ်ား ျဖန္႔ခင္းၾကိတ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မိုးတြင္းကာလပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္သျဖင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ရပ္တန္႔ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ပူတာအိုေဒသတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္လ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။

(၂၇-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွ (၁၈-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔အတြင္း KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအို လမ္းေပၚရွိ လမ္း/တံတားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အတြက္ ယာဥ္သြားလာ၍ မရေတာ့သည့္အတြက္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျပတ္ေတာက္ကာ ပူတာအိုေဒသတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။

(၂၄-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးစီးအရာရွိ (၂)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၁) (၁)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၂) (၂)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၃) (၂)ဦး တို႔သည္ ယာဥ္ငယ္(၃)စီး၊ ယာဥ္ႀကီး(၃)စီး၊ လုပ္သားအင္အား (၁၀)ဦး၊ Back hoe Loader (၁)စီး တို႔ျဖင့္ တီယန္စြတ္ရြာ နွင့္ ခတ္ခရားယန္ရြာ ၾကား ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္ လမ္းပိုင္းကို စတင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၂၈-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးစီးအရာရွိ (၂)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၂) (၂)ဦးတို႔သည္ ပူတာအို နွင့္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ၾကား ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ လမ္း/တံတားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၁-၃-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးစီးအရာရွိ (၂)ဦးတို႔သည္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ နွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ၾကား ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ လမ္း/တံတားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပဳျပင္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန

တံတားအမွတ္(၆/၁၄၈) ဖုန္အင္တံတား အရွည္(၂၃၅ ေပ)အား တံတားအထူးအဖြဲ႔(၁)က ပ်က္စီးသည့္ H-20 သံေဘာင္မ်ားကို အားျဖည့္ ဝရိန္ေဆာ္ျခင္း၊ ၾကမ္းခင္းဘီးလမ္းမ်ား အသစ္လဲလွယ္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ (၁၅)တန္ေအာက္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ ယာဥ္ႀကီးမ်ား သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ယာယီလမ္းလႊဲ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။

တံတားအမွတ္(၆/၁၁၁) ဆီနင္ခတံတား အရွည္(၁၆၅ ေပ)အား လတ္တေလာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ရႊံ႕ဗြက္ေနရာမ်ားကို သဲေက်ာက္မ်ား ခ်ခင္းထားကာ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၁)က လမ္းလႊဲ ေဖာက္လုပ္ေပးထားပါသည္။

တံတားအမွတ္(၁၀/၈၄) ကဝါးပန္တံတား အရွည္(၄၀ ေပ)အား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏုိင္ေစရန္ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂)က ယာယီလမ္းလႊဲျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

မိုင္တိုင္ (၈၁/၃ မွ ၈၂/၀)ၾကား ကဝါးပန္ရြာ အနီးတြင္ (၁)ေနရာ၊ မိုင္တိုင္ (၉၀/၀ မွ ၉၀/၆)ၾကား ထိန္ပိုင္ရြာေဟာင္း အနီးတြင္ (၁)ေနရာ တို႔အား ေျမျဖတ္က်င္းအျဖစ္ ေျမသားတုူးထုတ္ထားေသာ ေနရာ(၂)ခုအား လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂)က ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

တံတားအမွတ္(၁/၈၈) နန္႔ခမ္းခတံတား အရွည္(၅၀ ေပ)အား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ရန္ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂)က ၾကမ္းခင္းနွင့္ ဘီးလမ္းတို႔ကို လဲလွယ္ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

တံတားအမွတ္(၂/၁၁၀) ဇနန္တံတား အရွည္(၆၀ ေပ)အား တံတားအထူးအဖြဲ႔(၁)က ၾကမ္းခင္းမ်ား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၆-၃-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း