ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)အတြင္းရွိ လမ္း/တံတား တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)အတြင္းရွိ လမ္း/တံတား တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးစဥ္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု။ (၂၆-၂-၂၀၁၈)