ကယားႏွင့္ ရွမ္း(ေတာင္) လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) အတြင္းရွိ လမ္း/တံတား တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၅-၂-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္