သင္ပန္း-တဇယ္-လက္ပန္ပင္ ေက်းလက္လမ္းလုပ္ငန္း

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ သင္ပန္း - တဇယ္ - လက္ပန္ပင္ လမ္းအပိုင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၄-၂-၂၀၁၈)