မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ ပင-အနင္းလမ္း QC အဖြဲ႔စစ္ေဆး

မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမဳိ႕ရွိ ပင - အနင္းလမ္း (Pilot Project) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို DRRD QC အဖြဲ႔မ်ားက ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ တည္ေဆာက္ေရး အင္/ယာမ်ားနွင့္ ေရွ႕တန္း QC အဖြဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကား။ (၁၆-၂-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္