ေကာ့ကရိတ္-က်ဳိက္ဒံုလမ္း၊ မုဒံု-ျမဝတီလမ္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေကာ့ကရိတ္ - အစြန္း - ၾကိတ္ - က်ဳိက္ဒံု လမ္းနွင့္ ကတၱရာကြန္ကရစ္ (AC)လမ္း ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မုဒံု - ျမဝတီလမ္း (မဲသေရာ - လႈိင္ကြယ္ လမ္းအပိုင္း)တို႔အား ကရင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၁၀-၂-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္