ထားဝယ္-ျမိတ္လမ္း ရွိ ဝင္းဝတံတား တည္ေဆာက္ေရး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ထားဝယ္ - ျမိတ္ လမ္းေပၚရွိ ဝင္းဝ တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္ ။ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)
ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္