အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္လမ္း ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈ ဝန္ႀကီး၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး တို႔ဦးေဆာင္ေသာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (PMU) အဖြဲ႔၊ ADB အဖြဲ႔၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တုိ႔သည္ အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး အျမန္ဆံုးေပးေခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး။ (၁၈-၉-၂၀၁၇)

 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္