သံျဖဴဇရပ္-ဘုရားသံုးဆူ-ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးလမ္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

သံျဖဴဇရပ္ - ဘုရားသံုးဆူ - ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး (၁၇-၉-၂၀၁၇)

 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္