ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း