ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

၁။ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ ျပဌာန္း၍ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ၿမိဳ႕ျပ ေဒသႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၂။ အမ်ိဳးသား အဆင့္ နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (Spatial Development Plan) ႏွင့္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္ႏြယ္သည့္ လူမႈစီးပြားေရး ဆိုင္ရာ၊

 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ေရးဆြဲရန္။

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အတည္ျပဳ ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္၍ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေဒသစီမံကိန္းမ်ား ၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္။

၄။ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားမွ အဆိုျပဳသည့္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲမႈႏွင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားအား ၿမိဳ႕ျပမူ၀ါဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အၾကံျပဳျခင္း ႏွင္း စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းရန္။

၅။ နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳမည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လက္စြဲမ်ားျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ရန္။

၆။ အမ်ိဳးသား အဆင့္အိမ္ရာ က႑ေငြေၾကးစနစ္ (National Housing Finance Mechanism) မ်ားအား ဆက္ႏြယ္သည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း စီမံေဆာင္ရြက္ရန္။

၇။ အမ်ိဳးသား အိမ္ရာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္။

၈။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရပိုင္ေျမ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အရန္ေျမ၊ ျပည္သူ႕အိမ္ရာႏွင့္ အေဆာက္အဦ မ်ားအား ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ စီမံခန္႕ခြဲ ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းရန္။

၉။ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ေရရရွိေရးႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရး (Water Supply and Sanitation) ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္ႏြယ္ သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၀။ လႊတ္ေတာ္၊ အိမ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေနအိမ္ ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ ကိစၥရပ္မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၁၁။ ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား (Urban Heritage conservation Management Plan) ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၂။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာက႑ ေရရွည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (Sustainable Development) အတြက္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပညာရွင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၃။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာက႑ဆိုုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၄။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာက႑ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာ ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၅။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာက႑ ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအား ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းရန္။

၁၆။ ႏိုင္ငံသားမ်ား သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူေနထိုင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အစီအမံမ်ားကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၇။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ သီးျခားတာ၀န္ ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။