ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ (၂၃-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၃၀)အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ နဝေဒးလမ္းရွိ CHID Bank (႐ုံးခ်ဳပ္) ၌ ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ဒါရိုက္တာမ်ား ၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပါသည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ အိမ္ရာႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ သည္ (၅)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာသည့္ အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ၊ ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္မႈ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အိမ္ရာေခ်းေငြက႑ အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဘဏ္ခြဲ (၁၄)ခု ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ဘဏ္၏လုပ္ငန္းမ်ား ၊ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါေၾကာင္း ၊ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႕အစည္းအေဝး (၁၀/၂၀၁၉) ကို က်င္းပရာ ဘဏ္နာယက ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ (CHIDB) ဘဏ္ဥကၠဌက ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။ ၎ေနာက္ ဒုတိယဥကၠဌ က လက္ရွိလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ၊ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၊ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ အသီးသီး ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး (၁၀/၂၀၁၉) ၏ အမွာစာ မ်ားတင္ျပျခင္းႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈတို႔အေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရွိ အထပ္ျမင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုံး အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးပညာရွင္အဖြဲ႕ (CQHP) ႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိရာ အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္တြင္ CQHP ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္ က CQHP ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ၊ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အထပ္ျမင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုံး အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးပညာရွင္အဖြဲ႕၏ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ ႏွင့္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အထပ္ျမင့္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသီးသီးရွင္းလင္းတင္ျပမႈတို႔အေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ား မွာၾကားပါသည္။ အထပ္ျမင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုံး အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးေရးပညာရွင္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ တည္ေဆာက္မည့္ (၁၂) ထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအုံမ်ား ၊ (၁၂) ထပ္ေအာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူ (၅၀၀) ႏွင့္အထက္ အသုံးျပဳမည့္ အမ်ား ျပည္သူဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံမ်ားကို စံခ်ိန္ ၊ စံညႊန္းျပည့္ဝၿပီး ခိုင္ခန႔္မႈ၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ မႈကို ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးနိုင္ရန္ ဥကၠဌ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ (၃၃)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၎ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ Yangon City Gallery တြင္ ျပသထားသည့္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္း ျပခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔အား ဆက္သြယ္ထားေသာ လႈိင္ျမစ္ကူး ဘုရင့္ေနာင္တံတား အမွတ္(၁)တြင္ တံတားတိုင္မ်ားေပၚရွိ သံေဘာင္အထိုင္(Bearing)မ်ား အသစ္လဲလွယ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၃)၊ တံတားအထူးအဖြဲ႔(၁၀)က (၅-၁၀-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ (၄-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ တံတားပိတ္၍ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားအမွတ္(၁)အား ပိတ္ထားစဥ္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားအမွတ္(၂)တြင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အသြား/အျပန္ ယာဥ္ေၾကာ(၂)လမ္းစီမွ ေမာင္းႏွင္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးအပ္ပါသည္။

(တံတားဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)


သထံု - ဘားအံ - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ လမ္းသည္ ဩဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလဆန္း တို႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ အိႏၵဳ ႏွင့္က်ားကေလး ၾကားတြင္ လမ္းပုခံုးမ်ား နိမ့္က်လာၿပီး 
ယာဥ္ႀကီးမ်ား ေရွာင္တိမ္းသြားလာႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသြားသျဖင့္ အတက္လမ္း / အဆင္းလမ္းမ်ား အေရးေပၚသတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။

ယခုအခါ အဆိုပါ လမ္းပိုင္းအား CRBC လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ လမ္းပုခံုးမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္ ယေန႔ (၁၇-၉-၂၀၁၉ ရက္ ၊ အဂၤါေန႔) မွ စတင္၍ (ယာဥ္+ကုန္= ၂၁)တန္ ေအာက္ယာဥ္မ်ား(ယာဥ္ငယ္မ်ားအပါအဝင္)သည္ (သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ - က်ားကေလး - ဂ်ိဳင္း - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ)လမ္းအပိုင္း အား အတက္/အဆင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုး အသံုးျပဳသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

(ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈)တန္ ယာဥ္မ်ားသည္ (သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လံုေတာင္ၾကား - အိႏၵဳ - ဂ်ိဳင္း - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ)လမ္းအပိုင္းကို အတက္/အဆင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုး အသံုးျပဳသြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား
(က) ျပည္ပသင္တန္းမ်ားေစလႊတ္ျခင္း

(၁) ဌာနမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကာလတို/ကာလရွည္ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ျခင္း ကိစၥမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အညီ ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ျပည္တြင္းသင္တန္းမ်ားေစလႊတ္ျခင္း

(၁) ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္)ႏွင့္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)တို႔၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းအသီးသီးသို႔ ၃၁-၇-၂၀၁၉ ေန႔ထိ ဌာနမွ အရာထမ္း/အမႈထမ္း(၁၁၆)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၂) လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ားသို႔ သင္တန္းသား(၅)ဦး ေစလႊတ္တက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ဌာနတြင္းသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း(သုဝဏၰ)သို႔ အင္ဂ်င္နီယာ (ၿမိဳ႕ျပ)ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေစေရးအတြက္ ေက်းလက္လမ္း/ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္းသင္တန္း(၅)ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ သင္တန္းသား/သူ (၂၅၀)ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၂) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယႏၲရားတပ္ခြဲ(ေျမာက္)တြင္လည္း အင္ဂ်င္နီယာ(စက္မႈ) ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေစေရးအတြက္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ မြမ္းမံ သင္တန္း(၁)ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ သင္တန္းသား/သူ (၃၂)ဦး တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၃) ဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း(သုဝဏၰ)တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေငြစာရင္းသင္တန္း အသီးသီးသို႔ သင္တန္းသား/သူ(၅၉)ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၄) အျခားသင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား၊ အရည္အေသြး စမ္းသပ္တိုင္းတာကြပ္ကဲျခင္းသင္တန္း၊Mobile LAB သင္တန္း၊ Installation and Performing Laboratory Test သင္တန္းမ်ားသို႔လည္း ဌာနဝန္ထမ္းမ်ား အလွည့္က်တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၅) Bridge Design Training Course သင္တန္းအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ သင္တန္းသား/သူ (၂၉)ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၆) GIS Training သင္တန္းအား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လမ္းဦးစီး ဌာန၊ သင္တန္းေက်ာင္းခြဲဝန္းအတြင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္တန္းသား/သူ(၆၀)ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၇) ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ တ႐ုတ္ဘာသာစကား အေျခခံသင္တန္း၊ ဌာနတြင္းအေျခခံ အဂၤလိပ္စာစကားေျပာသင္တန္းမ်ားသို႔ သင္တန္းသား/သူမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရွိျခင္း၊

(ဃ) ျပည္တြင္းျပည္ပ ညီလာခံမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေစလႊတ္ တက္ေရာက္ေစျခင္း

(၁) ျပည္တြင္းျပည္ပ ညီလာခံမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ တ႐ုတ္၊ နီေပါ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ယူဂႏၶာ၊ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ အီတလီ၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ အိႏၵိယ၊ ဆြီဒင္၊ မေလးရွား) ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဌာနမွ အရာထမ္း/အမႈထမ္း(၃၉)ဦး သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ၊ အေျခခံေကာင္းမ်ား သိရွိ ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဌာနဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသုံးခ်စီမံ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

(င) အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ႏွင့္ Information Communication Technology (ICT) စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး၊

(၁) နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္း " English Language Training Officials (ELTO) from New Zealand"သို႔ ဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(၃)ဦး တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင့္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ဝန္ႀကီးဌာနရွိ E-LearningCentreတြင္  ICT နည္းပညာဆိုင္ရာ

ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ၊ GPMS စနစ္ျဖင့္ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ထည့္သြင္းျခင္း သင္တန္းမ်ားသို႔ ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ အရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(စ) အျခား

(၁) ဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးတိုးတက္ျမင့္မားေစေရး၊ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစေရး တို႔အတြက္ ဌာနတြင္း တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဌာနခြဲအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းအားျဖင့္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 


BIM စနစ္အသုံးျပဳမႈသင္တန္း

       BIM ႏွင့္ပါတ္သတ္သည့္ Softwareမ်ား အသုံးျပဳမႈသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ BIM စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္အသုံးျပဳမႈ သင္တန္းမ်ားအား ျပည္ပမွ BIM စနစ္အား အေတြ႕အႀကဳံရွိ ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ပိုခ်ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ Architect, Structure, MEP စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းအလိုက္ ခြဲေဝအသုံးျပဳပုံမ်ား ႏွင့္ BIM စနစ္အား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုပါ ကနဦးအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

 

ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ BIM စနစ္အသုံးျပဳမႈသင္တန္း

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိေသာ Building Information Modeling စနစ္အား ဌာနအတြင္း ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဗိသုကာဌာနခြဲ၊ ပုံထုတ္/ခန္႔သုဌာနခြဲ၊ လွ်ပ္စစ္ဌာနခြဲ၊ ေရသန္႔ဌာနခြဲရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ သင္တန္းမ်ားအား ပုံမွန္ပို႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။

 


Page 1 of 30