(၂၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္(၁၀:၃၀)အခ်ိန္တြင္ ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း)ရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတားမွာ ကမ္းကပ္ခံု နိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီသံေဘာင္တံတား အစားထိုး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (၃၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ ည(၂၂:၃၀)အခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးျပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေျမပံု ေဖာ္ျပပါ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။ (လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၇/၅ - ၁၇/၆) ရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတားမွာ ကမ္းကပ္ခံု အက္ကြဲနိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီတံတားထိုးျခင္းအား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


 

 
 
 
 

 

ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၇/၅ - ၁၇/၆) ရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတားမွာ ကမ္းကပ္ခံု အက္ကြဲနိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ား
ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီတံတားထိုးျခင္းအားအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္  အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
 
 
 
 
 
 
 

သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လုံ - အိႏၵဳလမ္းရွိ ျမျပည္ တံတားအား (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထိ ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ယေန႔ နံနက္မွစ၍ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္ရွိ ယာဥ္မ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

(ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) ရွိ နိမ့္က်သြားေသာ အရွည္(၂၀)ေပတံတား ေနရာတြင္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီတံတားအား (၁-၉-၂၀၁၉)ရက္ ညေနပိုင္းမွ စတင္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ယေန႔နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၇/၅ - ၁၇/၆) အတြင္းရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတား၏ ကမ္းကပ္ခံု မွာ အက္ကြဲ နိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ အတက္ကား ယာဥ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ယခင္ က လမ္းေၾကာင္းေပးထားသည့္ သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ လမ္းအစား သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လံုေတာင္ၾကား လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ျကရန္ ၊ အဆင္းကားမ်ား အေနျဖင့္ က်ားကေလး - ဇာသျပင္ - အိႏၵဳ - ေနာင္လံုေတာင္ၾကား လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ၾကရန္ တို႔ကို အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ အိႏၵဳ - ေနာင္လံု ျကားရွိ ျမျပည္တံတားမွာ အေရးေပၚ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေဘလီတံတားျဖစ္သည့္အတြက္ ယာယီအေနျဖင့္ ၁၂ ဘီးတပ္ယာဥ္ႏွင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၂၅ တန္) ယာဥ္မ်ားသာ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အဆိုပါ တံတားအား (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) ခံႏိုင္ေစရန္ တံတားအထူးအဖြဲ႔ က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ (ယာဥ္+ကုန္ = ၂၅ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္အတိုင္းသာ တင္ေဆာင္ၾကပါရန္ အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)


အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္ လမ္းအပိုင္း
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အေျခအေနအား
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ 
ယာဥ္ႀကီး / ယာဥ္ငယ္မ်ား အေနျဖင့္

ယာယီ အေရးေပၚ အစီအစဥ္အရ
ေျမပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
သတ္မွတ္ လမ္းညႊန္ထားေသာ 
လမ္းအူေၾကာင္း အတိုင္း
သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အား
စည္းကမ္းတက် လိုက္နာေမာင္းႏွင္ေပးၾကပါရန္
ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပး အပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ယေန႔နံနက္ (၁၁:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး ၊ မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေလးေထာင့္ကန္ေက်းရြာအနီး ေျမဧရိယာ (၂၀၀၀)ဧကေပၚတြင္ Yangon Amata Smart & Eco City စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ Amata Corporation Public Co,.Ltd တို႔၏ စီမံကိန္း Framework Agreement လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ Amata Corporation Public Co,.Ltd မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ (၂၂-၈-၂၀၁၉)


ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတား ႏွင့္အၿပိဳင္ နံေဘးတြင္ ႏွစ္လမ္းသြား သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၁)စင္းကို အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန က လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဂုတ္တြင္း တံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက လက္ရွိ အသုံးျပဳေနေသာ ယာယီေဘလီတံတား ကို ျဖဳတ္သိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပ်က္စီးသြားေသာ ဂုတ္တြင္း တံတားေဟာင္း၏ က်ိဳးသြားသည့္ သံကူကြန္ကရစ္ ယက္မမ်ား (RC Girder) အစားထိုးျခင္း ႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ တံတားတိုင္မ်ား (RC Pier and RC Top Beam) အသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ တံတားတစ္စင္း ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဂုတ္တြင္း တံတားအသစ္(၁)စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ မူလ ဂုတ္တြင္း တံတားေဟာင္း(၁)စင္းအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ၿပီးစီးပါက ႏွစ္လမ္းသြား တံတား(၂)စင္း ရရွိလာမည္ျဖစ္ရာ အဓိက ကုန္သြယ္ေရးလမ္းမႀကီး ျဖစ္ေသာ မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လား႐ႈိး - မူဆယ္ လမ္းမႀကီးေပၚ ဂုတ္တြင္း တြင္ အသြား/အျပန္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ (၄)လမ္းသြား သံကူကြန္ကရစ္တံတား အျဖစ္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား စီးဆင္းျဖတ္သန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


(၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁၃:၀၀)အခ်ိန္မွ စတင္၍ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚတြင္ အိမ္စီးကား၊ ကုန္ကား (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္) မ်ားကို စနစ္တက် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (၂၀-၂၂ ဘီး)တြဲကားမ်ားကိုလည္း (၃၆)တန္ အတြင္း တင္ေဆာင္လာပါက ဂုတ္တြင္း တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္)ေက်ာ္သည့္ ကုန္ကားႀကီးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ ကုန္အေလးခ်ိန္ အတြင္းျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ကုန္မ်ား ကဲ့ၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာ၍ ျဖတ္သန္းေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၄၈ တန္)ကို တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက တံတားပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား တြက္ခ်က္၍ ေဘလီတံတား သံေဘာင္ေဒါက္တန္းမ်ား အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တံတားေအာက္ေျခ အုတ္ျမစ္လုပ္ငန္းမ်ား ေတာင့္တင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား(ယာဥ္+ကုန္=၄၈တန္) ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ျပဳမည့္ရက္ကို ထပ္မံအသိေပး ေျကညာပါမည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနၾကေသာ ကုန္ကားႀကီးမ်ား သည္ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ၾကရာတြင္ တံတားႀကီး ခိုင္ခန္႔ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ကုန္ခ်ိန္ (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္) သယ္ေဆာင္ၿပီး စနစ္တစ္က် ျဖတ္သန္းၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးအပ္ပါသည္။ (၂၂-၈-၂၀၁၉)


ဂုတ္တြင္း တံတားေပၚတြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ားအား တန္ခ်ိန္သတ္မွတ္၍ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳသည့္ အေျခအေန

ယေန႔ မြန္းလြဲ (၁၃:၀၀)နာရီအခ်ိန္ မွစ၍ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ အိမ္စီးယာဥ္ငယ္မ်ား ၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၊ ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္) ကို စနစ္တစ္က် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၄၈ တန္) ကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္၍ ေဘလီသံေဘာင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၄၈ တန္) ကို ျဖတ္သန္းသြားလာ ခြင့္ျပဳမည့္ရက္ အား ထပ္မံ အသိေပးေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (တံတားခံႏိုင္ဝန္ ၄၈ တန္ ရရွိေစရန္ ေဘလီတံတား အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ရက္ေပါင္း (၃၀)ခန္႔ ျကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။) (၂၀-၈-၂၀၁၉)


Page 3 of 29

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္