ဧရာဝတီတံတား (သရက္-ေအာင္လံ) တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္း ပႏၷက္ေတာ္တင္ တြင္းေတာ္ဝန္း မဂၤလာအခမ္းအနား သို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ ႏွင့္ ဌာနဆို္ုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္ ။ ဧရာဝတီတံတား (သရက္-ေအာင္လံ) တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ခ႐ိုင္တြင္ တည္ရွိၿပီး ေအာင္လံၿမိဳ ့ႏွင့္ သရက္ၿမိဳ ့ကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္တံတား ျဖစ္ပါသည္။ (၁၇-၁၂-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ Public Private Partnership (PPP) အစီအစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုုန္မုိးပ်ံအျမန္လမ္းစီမံကိန္း (YEX) Project Phase 1 အတြက္ စိတ္ဝင္စားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ ဆန္ခါတင္အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈေလွ်ာက္လႊာ (၁၂)ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ တင္သြင္းလာေသာ ကုမၸဏီ(၁၂)ခု အနက္မွ ဆန္ခါတင္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ကုမၸဏီ(၁၀)ခု အမည္စာရင္းအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ဆန္ခါတင္အရည္အေသြး ျပည့္မီသူမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ရယူႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး တင္ဒါအႏုိင္ရရွိရန္ ဆက္လက္ပါဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တင္ဒါအႏုိင္ရရွိရန္ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ႀကိဳတင္အရည္အေသြး ျပည့္မီသူမ်ားအား အဆုိျပဳေလွ်ာက္လႊာ (Request for Proposal) တင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚၿပီး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (Concession Agreement) အား ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤစီမံကိန္းသည္ အစုိးရ၏ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဆုိးရြားသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈအား ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ပိုုမိုုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

Ministry of Construction and Yangon Regional Government received twelve Prequalification Applications from potential investors to develop a public private partnership (PPP) for the Yangon elevated expressway. Out of these, ten companies met the criteria to be considered as prequalified bidders. 
The Prequalified Bidders will be invited to access relevant data and documentation related to the Project and participates in the tender process to submit bids. The next step of the tender process is the issuance of the Request for Proposals (RFP) and draft Concession Agreement to Prequalified Bidders.
The Yangon Elevated Expressway is priority project of the Government and aims to alleviate the severe traffic congestion in Yangon and improve connectivity for businesses and communities in the country’s commercial hub.

Media contact:
U Kyi Zaw Myint, 
Deputy Director General, 
yexmoc@gmail.com


လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ လွိုင္းဘြဲ႔ - ေရႊဂြန္း - ပိုင္က်ံဳ - ထီလံု - တာေပါင္ လမ္းပိုင္းရွိ လမ္း/တံတား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။
(၄-၁၂-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ေအာင္ေျမမႏၲလာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အိမ္ရာစီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရွင္းလင္း ေဆာင္တြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္က ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ ၊ ေရ ၊ မီး ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ၊ လမ္း၊ ေရေျမာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (အေရာင္း) ႏွင့္ (အငွား) အိမ္ရာမ်ားေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္


တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက Infrastructure အပိုင္း အရည္အေသြးျပည့္မီ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ေရ / မီးရရွိေရး ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ကေလးကစားကြင္းပါ ထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္တို႔ကို မွာၾကားၿပီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အခန္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ယခုတည္ေဆာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ဧရိယာ ( ၃၂.၀၄ ) ဧက က်ယ္ဝန္းေသာ ေျမေနရာ၌ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (အေရာင္း)ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အိမ္ရာ (အငွား) ဆိုၿပီး (၂) မ်ိဳးႏွစ္စား တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ (၄)ခန္းတြဲ (၅)ထပ္(၁၂)လုံး အိမ္ခန္းယူနစ္ေပါင္း ၂၄၀ခန္႔ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးလ်က္ ရွိၿပီး က်န္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႕မွ တည္ေဆာက္ေနေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚကုသေဆာင္ (၁၀) ထပ္ အေဆာက္ အဦ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိရာ တာဝန္ရွိသူမွ ေဆး႐ုံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီေရး အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ မွာၾကားၿပီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ 

၎ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အေဆာက္အဦ (A) ႏွင့္ (B) ရွိ Emergency & O.P.D ၊ Teaching ၊ O.T Room ၊ I.C.U (8)Beds ၊ Ward (120)Beds ၊ Multipurpose Hall တို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ညေနပိုင္းတြင္ အေဆာက္အဦ အထူးအဖြဲ႕(၆)မွ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ RC (၃)ထပ္ ေဆာက္လုပ္မႈ အေျခအေန ကိုလည္းေကာင္း၊ မႏၲေလး တိုင္းအမွတ္(၂) ခ႐ိုင္ခ်င္းဆက္ လမ္းေပၚရွိ ဒု႒ဝတီတံတား (ေ႐ႊစာရံ) ႀကံ႕ခိုင္မႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(၁-၁၂-၂၀၁၈)

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းညႇိနႈိင္း အစည္းအေဝး အား ၂၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ (၁၃:၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္(၁၁)၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဦးစီးဌာနအလိုက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဒု-ၫႊန္မွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


၁၃၂ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အ႐ုဏ္ဆြမ္း ကပ္လွဴျခင္း အခမ္းအနား အား ၂၅-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္(၀၅:၃၀)အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္(၁၁)၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လယ္ေဝးၿမိဳ႕၊ ေတဇစကၠီ ကမၼဌာန္းရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ပင့္သံဃာမ်ားအား သကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး အ႐ုဏ္ဆြမ္း ကပ္လွဴခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန နွင့္ IFC တို႔ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္း တင္ဒါတင္သြင္းျခင္း၊ လက္ခံျခင္းနွင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၃-၁၁-၂၀၁၈)ရက္ ေန႔လည္(၁၄း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ IFC မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ တင္ဒါတင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။============================================================================================================================
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ တို႔ ပူးေပါင္းျပီး Public Private Partnership(PPP) အစီအစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္မုိးပ်ံလမ္းစီမံကိန္း (YEX) Project Phase I အတြက္ စိတ္ဝင္စားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ ဆန္ခါတင္အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈေလွ်ာက္လႊာ (Prequalification Application) - (၁၂)ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္မုိးပ်ံလမ္းစီမံကိန္း(YEX) အပုိင္း(၁)အတြက္ ဆန္ခါတင္အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးရက္သည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ လ ၁၃ ရက္၊ (၁၄း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။ ၾကိဳတင္အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -

Ministry of Construction Receives 12 Prequalification Applications for the Yangon Elevated Expressway Project (YEX) Phase 1 Public Private Partnership (PPP) Project
=============================================================================================================================
Ministry of Construction is publicly announcing the list of companies that submitted their Prequalification Applications for the Yangon Elevated Expressway Phase 1 PPP project. The deadline for submission of Prequalification Applications was 14:00 (Myanmar time) on November 13, 2018. 
Ministry of Construction will evaluate the twelve submissions against the criteria and requirements in the Request for Qualification (RFQ), and is planning to announce the list of Prequalified Bidders by the end of November 2018. The companies submitting Prequalification Applications are as follows:


Page 3 of 24

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္