ရခိုင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႈး သည္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကညင္တန္း - အလယ္သံေက်ာ္ - အငူေမာ္လမ္းအား ARSA အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈအေျခအေနမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းၫႊန္ေဆာင္ရြက္။ ကညင္တန္း - အလယ္သံေက်ာ္ - အငူေမာ္လမ္း သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၅-၉-၂၀၁၇)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ က်ဳိင္းတံုၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


Page 24 of 29