ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ တံတားဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးေ႐ႊေလး၊ လမ္းဦးစီးဌာန ဒု-ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးေစာဝင္းႏုိင္၊ အင္/ခ်ဳပ္ ဦးဦးဟန္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားနွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ - ကင္းသာ - ကိုးေကြ႔ - လိန္းလီ - ပင္ေလာင္းလမ္းႏွင့္ ပင္ေလာင္း - လြဳိင္ေကာ္လမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။

၎ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျဖဴ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လြိဳင္ေကာ္ခ႐ုိင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးမႉး႐ုံး အေဆာက္အဦႏွင့္ ေဒါႏုိကူးတံတားအသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါသည္။

(၄-၈-၂၀၁၇)


ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး - ေခ်ာင္းႏွစ္ခြ လမ္းေရေက်ာ္မႈ အေျခအေန


Urban System Plan ထူေထာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား

 


ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဖြ႔ံၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းဥေပဒ (မူၾကမ္း)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲေသာ ၿမဳိ႕ျပဖြ႔ံၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ား

 

 


 ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား တြင္ ေရးဆြဲၿပီးစီးသည့္ ၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္းပံုစံမ်ား

 

 

 

 

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕ျပမ်ားစာရင္း

 


ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး - ေခ်ာင္းႏွစ္ခြလမ္း လမ္းေပၚ ေရေက်ာ္ေနသည့္ေနရာ (၉)ေနရာရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား သတိထား သြားလာႏိုင္ၾကပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ (၃၀-၇-၂၀၁၇)


 

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး - ေခ်ာင္းႏွစ္ခြလမ္း လမ္းေပၚ ေရေက်္ေနသည့္ေနရာ (၉)ေနရာရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား သတိထား သြားလာႏိုင္ၾကပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ (၃၀-၇-၂၀၁၇)


Page 22 of 24

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္