ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္း၊တံတား၊ အေဆာက္အဦႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ ပူတာအို - မခ်မ္းေဘာ - ေနာင္မြန္းလမ္းႏွင့္ ၎လမ္းေပၚရွိ ရပ္ေဘာ့တံတား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ (၃၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္း၊တံတား၊အေဆာက္အဦႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦစီးဌနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္း (ပူတာအိုခရိုင္အပိုင္း) လမ္းတံတား လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ မိုင္ ၁၉၀/၀ အနီး ကတၲရာလမ္းအေျခအေန၊ မိုင္ ၁၉၂/၀ ရွိ တန္ဂ်ာတံတားႀကံ့ခိုင္မႈ၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေရတုိက္စား၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားမႈ၊ မူလာရွီဒီး တံတားႀကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ မိုင္ ၂၁၄/၂ အနီး စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လမ္းသားတုိးခ်ဲ႔မႈ အေျခအေနမ်ားအား ႀကည့္ရွဳစစ္ေဆးပါသည္။






နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ေျမာက္ပိုင္တုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္မွဴး တို႔သည္ (၃၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအို - မခ်မ္းေဘာ - ရပ္ေဘာ့ - မေဂြဇ - ေခါင္လန္ဖူး လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၾကပါသည္။ ၎ေနာက္ ေခါင္လန္ဖူးျမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွိရာ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြဆုံ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ႔ပါသည္။

 


ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး Pilot Project ေက်ာက္တံခါးၿမဳိ႕နယ္၊ သူေဌးကုန္း - ကင္းရြာ လမ္း အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေျခေထာက္ - မဲေခ်ာင္း လမ္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။  (၂၅-၁၂-၂၀၁၇)

 


အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး စၾကၤန္လမ္းမႀကီးေပၚရွိ တံတား(၃)စင္းအား အဆင့္ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္း၏  Package-1 (Construction of Gyaing Kawkareik Bridge) အတြက္  ကန္ထရိုက္တာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး Invitation for Prequalification ေၾကာ္ျငာပံုစံအား (၁၂-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းလြင္၊ တံတားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေရႊေလး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၁၉-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာ - ႀကိမ္ေခ်ာင္း - ေတာင္ျပိဳလက္ဝဲ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေတာင္ျပိဳလက္ဝဲတြင္ လက္ခံေရးစခန္းအတြက္ Modular House မ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း - ဂုပၸိ လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ေနမႈ၊ ဘူးသီးေတာင္ - ေမာင္ေတာလမ္း၊ စစ္ေတြ - ပုဏၰားက်ြန္း - ရေသ့ေတာင္ - ဘူးသီးေတာင္လမ္းႏွင့္ ၎လမ္းေပၚရွိ စုိင္တင္တံတား၊ ရြာေပာာင္းတံတား၊ ငစံေပၚတံတား၊ ေသာင္ဒရားတံတားႏွင့္ ရေသ့ေတာင္းတံတားတုိ႔ တည္ေဆာက္ျပီစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရုံးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုအား ေမာင္ေတာေဒသ လမ္းတံတားအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။

 


 










ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းလြင္၊တံတားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေရႊေလး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ၁၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ Asia World Co.,ltd မွ လမ္းအဆင့္ျမွင္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေမာင္ေတာ - အငူေမာ္လမ္း၊ ဌာနမွေဆာင္ရြက္ေနေသာဘူးသီးေတာင္ - သပိတ္ေတာင္ - ေညာင္ေခ်ာင္း - ေအာင္ေဇယ် - အငူေမာ္လမ္းႏွင္ ေက်ာက္ပႏၵဴ - အင္းဒင္ - ေစတီၿပင္လမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။


 





 


Page 13 of 22