ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း (ေနျပည္ေတာ္) ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ (၂၇-၁-၂၀၁၈)

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၏ ၾသဝါဒခံယူပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၁၁) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ
ဝန္ႀကီးရံုး၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား

တက္ေရာက္ၾကပါသည္။  (၂၅-၁-၂၀၁၈)


Page 23 of 36

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္