ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္ သည္ United Nations(UN) မွ Dr. Joan Clos (Secretary-General) ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၊ ကီတိုၿမိဳ႕ (Quito) တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၀) ရက္ေန႕ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban

 


အျမန္လမ္းမႀကီး ထိိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ရံုး၊(Safety Inspection Unit)အေနျဖင့္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးအား ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာတြင္ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ Traffic Information Centre မွ Telematics စက္မ်ား တပ္ဆင္ကာ

 


Page 2 of 4

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္