ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ MLIT မွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး Dr. Masafumi MORI နွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ႀကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး (၈-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ Signing Ceremony for Memorandum of Understanding (MOU) of Fesibility Study and Detailed Project Proposal on

Mandalay - Tigyaing - Muse Expressway Project and Kyaukphyu - NayPyiTaw Highway Project အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ (၆-၃-၂၀၁၈)


Page 9 of 26

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္