စံုစင္ - ဂံုၫွင္းဆိပ္ ကြန္ကရစ္လမ္းဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ ပိတပ္ - ျမေဒါင္ တံတားဖြင့္ပြဲ

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေအး ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ အကအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ စုံစင္-ဂုံညႇင္းဆိပ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္အား ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္ ၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သူရ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဝင္း ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝေဝလြင္ တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္ ။ ထို႔ေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ကြန္ကရစ္လမ္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူ၍ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေက်းလက္ လမ္းတံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အလြန္အေရးပါလွပါေၾကာင္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တို႔ကို ဆက္သြယ္ေသာ လမ္း/တံတားမ်ား ၊ ေက်းလက္ ေဒသခ်င္းဆက္ လမ္း/တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ၊ ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းကို စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္း/တံတားမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအား ျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း တို႔သည္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေက်းလက္ေဒသပါမက်န္ တစ္ေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်း႐ြာမ်ားအားလုံး (၈၀%)ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္လူဦးေရ၏ (၉၀%)အေပၚ ရာသီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္ေသာ ေက်းလက္လမ္းမ်ားအျဖစ္ အသုံး ျပဳႏိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ လမ္း/တံတားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါေၾကာင္း ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ရာသီမေ႐ြး ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္တဲ့ လမ္းမ်ား လိုအပ္ပါေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ေက်းလက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ လမ္း/တံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ေက်းလက္ လမ္း/တံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ လမ္း/တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအားလုံး ရာသီမေ႐ြးဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၿပီး ေက်းလက္လမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္(၂၀၁၇-၂၀၃၀)ကို ေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေက်း႐ြာေပါင္း (၆၃၈၈၉)႐ြာရွိၿပီး ေက်းလက္လမ္းမိုင္အရွည္ (၅၅၅၀၇)ႏွင့္ ေက်းလက္တံတားေပါင္း (၂၄၁၈၃)စင္းကို ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ၊ အဆိုပါလမ္းမ်ားအနက္ ရာသီမေ႐ြး အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေက်း႐ြာ(၅၀%) ၊ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ၌ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေက်း႐ြာ(၃၆%)ႏွင့္ လမ္းမရွိေသးသည့္ ေက်း႐ြာ(၁၄%) ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေက်းလက္လမ္း/တံတား တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းပမာဏ မ်ားျပားလြန္းသည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျမလမ္း(၃၄၄/၀)မိုင္ ၊ ေက်ာက္လမ္း(၁၄၅/၁)မိုင္ ၊ ကတၱရာလမ္း(၂၆/၂)မိုင္ ၊ ကြန္ကရစ္လမ္း(၂၃၂/၇)မိုင္ ၊ စုစုေပါင္း(၇၈၄/၂)မိုင္ႏွင့္ တံတား/ Box Culvert (၃၈၄)စင္းကို ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပုံေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ ယခုလို ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ေက်းလက္လမ္း/တံတားမ်ား ေဒသအသီးသီးတြင္ ေပၚထြန္းလာကာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမင့္မားလာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား အကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ေပးသည့္ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္အား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ၎ေနာက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္ က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေျခအေနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်းလက္လမ္း/တံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးက စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ကြန္ကရစ္ လမ္းႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ေပၚမွ ျဖတ္သန္းၾကည့္ရႈၾကပါသည္ ။ ယေန႔ဖြင့္လွစ္သည့္ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ကြန္ကရစ္လမ္းသည္ အရွည္ (၈)မိုင္ (၃)ဖာလုံ ရွိၿပီး ယခင္က အက်ယ္(၁၄)ေပ ေျမသားလမ္းအမ်ိဳးအစား အဆင့္သာရွိခဲ့ရာမွ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ လမ္းတာေဘာင္အား အက်ယ္(၃၀)ေပ ခ်ဲ႕ၿပီး အက်ယ္(၁၂)ေပ ကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါသည္ ။ စုံစင္ - ဂုံညႇင္းဆိပ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းသည္ လမ္းအဆင့္ Class(A) ဦးစားေပးအဆင့္(၁) ရွိေသာလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ျဖစ္ေသာ ထားဝယ္ - ၿမိတ္ လမ္းမႀကီးမွ အဓိကခြဲထြက္ေသာ လမ္းျဖစ္ၿပီး စုံစင္ဖ်ား႐ြာ ၊ ျမေလးျပင္႐ြာ ၊ စုံစင္႐ြာ ၊ ေခ်ာင္းဝျပင္႐ြာ ၊ သရက္ပင္ အိုင္႐ြာ ၊ ကြၽဲေရအိုင္႐ြာ ၊ ေရခ်ိဳေခ်ာင္း႐ြာႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ရွိ ဂုံညႇင္းဆိပ္႐ြာ ၊ သဲလမ္း႐ြာ တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာလမ္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ဆက္လက္၍ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ၊ လကၠဴး - ျမေဒါင္ - တို လမ္းေပၚရွိ ပိတပ္ - ျမေဒါင္ တံတားဖြင့္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အခုဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ပိတပ္ - ျမေဒါင္ တံတားအား ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အပ္ႏွံရန္ပုံေငြနဲ႔ တံတားဦးစီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အရွည္(၄၂၀)ေပ အက်ယ္(၁၂)ေပရွိတဲ့ ေဘလီတံတား တစ္စင္းျဖစ္ကာ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္မွာ (၀.၈)မီတာအခ်င္းရွိ ဘိုးပိုင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္ထည္မွာ သံကူ ကြန္ကရစ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ အေပၚထည္ကေတာ့ တစ္လႊာတစ္ထပ္ေဘလီျဖစ္ၿပီး၊ ယာဥ္တန္ခ်ိန္ (၁၈)တန္ သြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး တံတားႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ၎ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္က ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေက်းလက္ လမ္း/တံတားမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္ တို႔က ပိတပ္ - ျမေဒါင္ တံတားကဗၺည္းေမာ္ကြန္း ေက်ာက္စာအား စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္ ။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည့္ ညေနပိုင္းတြင္ တံတားဦးစီးဌာန ၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(၄)က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေနေသာ သမုတ္လြတ္လြတ္ တံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းက တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးသက္ေဇာ္ဝင္း က ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေျမႀကီးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ထားရွိ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း အသီးသီး ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေရး ၊ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီေရး ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အထူးအေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ မွာၾကားပါသည္ ။ သမွတ္လြတ္လြတ္တံတားသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ထားဝယ္ - ၿမိတ္လမ္း ၊ ကီလိုမီတာ (၂၂၁.၂)အနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး တံတားအရွည္ (၁၂၇၈)ေပ ၊ တံတားအမ်ိဳးအစား အုတ္ျမစ္ - 1.5 mǿ Bored Pile ကိုယ္ထည္ - RC Concrete ၊ အေပၚထည္ - PC Girder , Steel Box Girder ႏွင့္ RC Decking တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ယာဥ္သြားလမ္း အက်ယ္(၂၄)ေပ ႏွစ္လမ္းသြား ၊ လူသြားလမ္း တစ္ဖတ္လွ်င္(၃)ေပစီ ပါရွိၿပီး ေရလမ္းကင္းလြတ္ အက်ယ္(၁၆၄)ေပ ၊ အျမင့္(၁၅)ေပ ရွိကာ ခြင့္ျပဳအေလးခ်ိန္မွာ AASHTO HS 25-44 ျဖစ္သည္ ။ ယခုအခါတံတားတစ္စင္းလုံး (၈၃%) ၿပီးစီးေနၿပီး က်န္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္ ။


 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း