လပြတၱာ (ပင္လယ္ေလး) တံတား

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္သဖြယ္ တည္ရွိေနသည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေရလမ္းကို အဓိကထား သြားလာေနၾကရတဲ့အတြက္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ သြားလာႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လပြတၱာ(ပင္လယ္ေလး)တံတား အား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို တံတားဦးစီးဌာန ၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တံတားႀကီး အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေရးအတြက္ ေျမာင္းျမခရိုင္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန နွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္ ။ လပြတၱာ(ပင္လယ္ေလး)တံတား သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ၊ လပြတၱာ - ေျမာင္းျမ - အိမ္မဲ လမ္းေပၚတြင္ ပင္လယ္ေလးျမစ္ကို ျဖတ္၍ ၾကိဳးဆိုင္းတံတား အျဖစ္ ၁၉၉၈ ခုနွစ္ ၊ မတ္လ ၊ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုနွစ္ နာဂစ္ ကာလအလြန္ တံတားခံႏုိင္ဝန္ က်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ နွစ္စဥ္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ တံတားျဖတ္သန္းရန္ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္း ခြင့္ျပဳတန္ခ်ိန္ကို ၃၆ တန္မွ ၁၄ တန္ အထိ ေလွ်ာ့ခ် ခြင့္ျပဳခဲ့ရပါသည္ ။ လပြတၱာ (ပင္လယ္ေလး) တံတား အား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပင္မတံတား ၊ Steel Box Girder ၊ သံကူကြန္ကရစ္ ဘိုးပိုင္ အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖင့္ ေျမာင္းျမဘက္ကမ္းတြင္ အရွည္ ၃၇၀ ေပ ၊ ပင္မတံတား အရွည္ ၆၀၀ ေပ ၊ လပြတၱာ ဘက္ကမ္းတြင္ အရွည္ ၃၇၀ ေပ ျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း တံတားအရွည္ ၁၃၄၀ ေပ ရွိပါသည္ ။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္