ဧရာဝတီတံတား(သရက္-ေအာင္လံ) ပႏၷက္ေတာ္တင္ အခမ္းအနား

ဧရာဝတီတံတား (သရက္-ေအာင္လံ) တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္း ပႏၷက္ေတာ္တင္ တြင္းေတာ္ဝန္း မဂၤလာအခမ္းအနား သို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ ႏွင့္ ဌာနဆို္ုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္ ။ ဧရာဝတီတံတား (သရက္-ေအာင္လံ) တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ခ႐ိုင္တြင္ တည္ရွိၿပီး ေအာင္လံၿမိဳ ့ႏွင့္ သရက္ၿမိဳ ့ကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္တံတား ျဖစ္ပါသည္။ (၁၇-၁၂-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္