ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းနွင့္ အျပင္ပတ္လမ္း စီမံကိနး္ အစည္းအေဝး

ရန္ကုန္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းနွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ အျပင္ပတ္လမ္းစီမံကိန္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၁၁) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ IFC မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ စီမံကိန္းအား Public Private Partnership (PPP) စနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္ေစေရး၊ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ Dry Ports အေျချပဳ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားနွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား အဆင္ေျပေစရန္နွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစၾကၤံလမ္းမႀကီးတစ္ခု အျဖစ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းတို႔ကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ (၁၅-၁၀-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္