ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး-ေခ်ာင္းဆံုလမ္းႏွင့္ မကၠသာတံတား ဖြင့္ပြဲ

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး - ေခ်ာင္းဆံု (ဘုရားသံုးဆူ) ကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ မကၠသာ တံတားဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ၂၅-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။