ဒုတိယႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း အခမ္းအနား

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာနိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ (၇-၁-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္