ဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ အတူ (၁၂-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပုသိမ္ၿမဳိ႕မွ ထြက္ခြါလာၿပီး ပုသိမ္ - ကံကုန္း - ျမင္းကဆိပ္ - ေျမာင္းျမ လမ္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အေျခအေနကို လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ေျမာင္းျမတံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိပါသည္။ ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၁)၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးဝင္း က ေျမာင္းျမ တံတားသစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲ၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊   လပြတၱာ(ပင္လယ္ေလး)တံတား လက္ရွိၾကိဳးတံတား ၾကံ့ခိုင္မႈရွိေစေရး ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေျမာင္းျမ - အိမ္မဲ - ပန္းတေနာ္ လမ္းပိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈကို လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ (၁၁-၈-၂၀၁၈)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ ထြက္ခြါလာၿပီး Oriental Highway Co; Ltd မွ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ရန္ကုန္ - ပုသိမ္လမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကို လမ္းတစ္ေလ်ာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႔သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္အတူ ပုသိမ္ တံတား အသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ လ်ာထားေနရာ ေရြးခ်ယ္ထားရွိမႈကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ယာယီရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ တံတားဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးေနေအာင္ရဲျမင့္ က တံတားေနရာ လ်ာထားမႈ၊ လ်ာထားလမ္းအူေၾကာင္း အမွတ္(၄) Plan ပံုနွင့္ တံတားဒီဇိုင္း၊ ေရေၾကာင္းသြား သေဘၤာမ်ား လြတ္ကင္းမႈ အေျခအေန၊ ၿမဳိ႕တြင္းနွင့္ ဆက္စပ္မည့္ တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ား လြတ္ကင္းႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဒုတိယဝန္ႀကီး က တံတားလမ္းအူေၾကာင္း အေျခအေနႏွင့္ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာလမ္းတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ပက္သက္၍ ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းပါသည္။ ယခုတည္ေဆာက္မည့္ ပုသိမ္တံတားသစ္သည္ ငဝန္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ျမစ္အေရွ႕ဘက္ ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္းနွင့္ ျမစ္အေနာက္ဘက္ စိန္ကုန္းေက်းရြာ တုိ႔ကို ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး တံတားဒီဇိုင္းပံုစံကို ေခတ္မီဒီဇိုင္းျဖင့္ လွပခန္႔ညားသည့္ တံတားပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္သလို တံတားႀကီး ၿပီးစီးသြားပါက ျမိဳ႕ျပဖြ႔ံၿဖဳိးမႈနွင့္အတူ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး နွင့္အဖြဲ႔သည္ ပုသိမ္ၿမဳိ႕၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးတြင္ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား၊ ၿမဳိ႕ျပနွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာနနွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ပက္သက္၍ လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပုသိမ္ၿမဳိ႕တြင္ ျမိဳ႕ျပနွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန က ေဆာင္ရြက္ေသာ ဥမၼာဒႏၱီအိမ္ရာ စီမံကိန္းနွင့္ ျပည္ေတာ္သာအိမ္ရာ တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးပါသည္။ အဆိုပါ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပန္းဆက္ (၁၄)ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိၿပီး အေဆာက္အဦ အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ (၈)ခန္းတြဲ (၆)ထပ္ (၇)လံုး၊ (၆)ခန္းတြဲ (၅)ထပ္ (၁၀)လံုး၊ (၂)ခန္းတြဲ (၄)ထပ္ (၅)လံုး စုစုေပါင္း(၂၂)လံုး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ (၄-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီး - ၿမဳိ႕သစ္ - နတ္ေမာက္ လမ္း မိုင္တိုင္(၁၄)ရွိ ပုလင္းေခ်ာင္းေရေက်ာ္ မိုးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တံတားအထူးအဖြဲ႔(၃)က တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္သည့္ မေကြးၿမဳိ႕နယ္နွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမဳိ႕နယ္ တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ တံတားအမွတ္(၁/၂၉၃) ေတာင္ဦးတံတား တည္ေဆာက္မႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ မလြန္နွင့္ ပဌာနဂို တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ဧရာဝတီတံတား(မလြန္) ၾကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တံတားႀကီး ေရရွည္ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အျမဲမျပတ္ စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ၄င္းေနာက္ စစၥႏိုး - ေရနံမ - ေက်ာက္ပံု - ကန္တုတ္ လမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားမႈ အေျခအေန၊ ပုသိမ္ - မံုရြာလမ္း (ဥသွ်စ္ပင္-ပဒါန္းလမ္းပိုင္း)ရွိ မင္းတုန္းေခ်ာင္းတံတား (ပဒါန္းဘက္ကမ္း) ေရတိုက္စားမႈအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ သရက္ - ကံမ လမ္းေပၚရွိ ေရနံ႔သာ(မင္းတုနး္)တံတားအား တံတားတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔(၃)က ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနမႈ၊ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေနမႈ တို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။


၂၁-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးမႈနွင့္ ေရတိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးေမ်ာပါသြားေသာ တံတားမ်ားအား အျမန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ေအာက္ပါတံတားမ်ား ၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္ -

( ၁) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၂၅/၄- ၂၆/၁) ရွိ ေပ (၅၀) သစ္သားတံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၆၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၂) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၂၆/၁- ၂၆/၆) ရွိ ေပ (၄၀) သစ္သားတံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၅၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၃) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၃၄/၀) ရွိ (၁၀)ေပ အုတ္ခံုတံတား ပ်က္စီးမႈအား ၂၅ ေပသစ္သားတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၄) လွိဳင္းဘြဲ႔ - ရွမ္းရြာသစ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၀/၆- ၁၀/၇) ရွိ (၁၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၇၀) S/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၅) လွိဳင္းဘြဲ႔ - ရွမ္းရြာသစ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၄/၂- ၁၄/၃) ရွိ (၆၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၆၀) S/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏွုန္းျပည့္ ၿပီးစီး၊

(၆) သံျဖဴဇရပ္ - ဘုရားသံုးဆူ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၄၅/၀- ၄၅/၁) ရွိ (၆၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၉၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏွုန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္းေပၚတြင္ က်န္ရွိသည့္တံတား(၃)စင္း ပ်က္စီးမွဳမ်ားအားလည္း အျမန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္လ်ွက္ရွိရာ မၾကာမီၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

သံလြင္တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွစ္ဘက္ ေရေက်ာ္ေနေသာ ေနရာသည္ ေရအနည္းငယ္ ေလ်ာ႔က်ေနၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ (၆) ဘီးကားႏွင့္အထက္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယာဥ္ငယ္မ်ား  ျဖတ္သန္း၍ မရနိုင္ေသးပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

(၁-၈-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


သံလြင္(ဘားအံ)တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ေရအနက္ (၄)ေပခန္႔ ျမင့္တက္ေနပါသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာ၍ မရပါ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းျခင္း ေခတၱပိတ္ထားပါသည္။

ဘားအံ - သထံု - ဘားအံ သို႔ ခရီးဆက္မည့္သူမ်ား ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္မွ ပတ္၍ အိႏၵဳ - ဇာသျပင္ လမ္းအတိုင္း သြားမွသာ အဆင္ေျပနိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

(၃၁-၇-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းခ်က္ပါ တာဝန္မ်ားနွင့္အညီ ျပည္တြင္းရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ေလ်ာက္ထားခ်က္အရ အရည္အေသြး စိစစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ေဒသတြင္း အာရွပစိဖိတ္ေဒသ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ စိစစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ နည္းပညာတကၠသိုလ္(၄)ခုမွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၁၈)ခုအား ပဏာမ အသိအမွတ္ျပဳ (Provisional Accredited) လက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို (၂၉-၇-၂၀၁၈)ရက္ နံနက္(၀၉း၀၀)အခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ Function Hall တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ နာယက အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ေကာင္စီဝင္မ်ားနွင့္ Convener, Chair, Evaluator, Observer မ်ား၊ အရည္အေသြး စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ လက္ခံယူမည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္နွင့္ ပါေမာကၡ ဌာနမွဴးမ်ား၊ အျခားဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အရည္အေသြး စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ အသီးသီးကို မႏၱေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၇)ခု၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၃)ခု၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေက်ာက္ဆည္)မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၆)ခု၊ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၂)ခု စုစုေပါင္း ဘြဲ႔သင္တန္း(၁၈)ခု ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည့္ အလွဴရွင္(၁၁)ဦးအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ပါသည္။


ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လွဴဒါန္းသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အလွဴေငြ (၂၅)သိန္းက်ပ္စီကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကိုယ္စား သက္ဆိုင္ရာ လမ္းဦးစီးဌာန က ေပးအပ္လွဴဒါန္း ။ (၂၉-၇-၂၀၁၈)


Page 10 of 27

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္