ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ လမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၁/၇-၁၂/၀)ရွိ ေပ(၄၀)တံတား ကမ္းကပ္ခံု အက္ကြဲၿပီး ျကမ္းခင္းမ်ား ျကံ့ခိုင္မႈအားနည္းေသာ အဆိုပါတံတားအစား ေပ(၆၀)ေဘလီသံေဘာင္တံတား အစားထိုး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ယေန႔ နံနက္ (၀၆း၀၀)နာရီမွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ညေန (၀၆း၀၀ ) နာရီတြင္ တည္ေဆာက္ ျပီးစီၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား (အတက္/အဆင္း)အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ လမ္းအူေၾကာင္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။ (လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္) (၂-၉-၂၀၁၉)


ေရး - ထားဝယ္ - ျမိတ္ လမ္း မလြဲေတာင္ အပိုင္း မိုင္တိုင္(၈၀/၂) ေတာင္ၿပိဳသည့္ ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ယာယီ ေဘလီတံတား အား လက္႐ွိ (၂၄)တန္မွ (၄၈)တန္ထိ ခံႏိုင္ရည္႐ွိေအာင္ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) က မြမ္းမံျခင္း (Strengthening) လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၁/၇ - ၁၂/၀)ရွိ အရွည္ (၄၀ ေပ) တံတား ဇာသျပင္ ဘက္အျခမ္း ကမ္းကပ္ခံု အက္ကြဲၿပီး ၾကမ္းခင္းၾကံ့ခိုင္မႈ အားနည္းလာပါသျဖင့္ အဆိုပါ တံတား ေနရာတြင္ အရွည္ (၆၀ ေပ) ေဘလီသံေဘာင္တံတား အစားထိုး တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္၍ အဆိုပါ လမ္းပိုင္းအား (၂-၉-၂၀၁၉)ရက္ တနလၤာေန႔ နံနက္ (၆)နာရီမွ ည (၁၂)နာရီအထိ ေခတၱ ပိတ္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္။ လမ္းပိုင္း ေခတၱ ပိတ္ထားစဥ္ကာလအတြင္း ယာဥ္ႀကီးမ်ား (အတက္/အဆင္း)အေနျဖင့္ သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လံုေတာင္ၾကား - အိႏၵဳ လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ သြားလာႏိုင္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္။ ယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္ ေနာင္လံု - အိႏၵဳ လမ္းပိုင္းရွိ ျမျပည္တံတား ေပၚတြင္ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ျဖည္းညင္းစြာ ျဖတ္သန္းေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးအပ္ပါသည္။ (လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)


(၂၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္(၁၀:၃၀)အခ်ိန္တြင္ ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း)ရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတားမွာ ကမ္းကပ္ခံု နိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီသံေဘာင္တံတား အစားထိုး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (၃၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ ည(၂၂:၃၀)အခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးျပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေျမပံု ေဖာ္ျပပါ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။ (လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၇/၅ - ၁၇/၆) ရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတားမွာ ကမ္းကပ္ခံု အက္ကြဲနိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီတံတားထိုးျခင္းအား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


 

 
 
 
 

 

ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၇/၅ - ၁၇/၆) ရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတားမွာ ကမ္းကပ္ခံု အက္ကြဲနိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ား
ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီတံတားထိုးျခင္းအားအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္  အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
 
 
 
 
 
 
 

သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လုံ - အိႏၵဳလမ္းရွိ ျမျပည္ တံတားအား (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထိ ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ယေန႔ နံနက္မွစ၍ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္ရွိ ယာဥ္မ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

(ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) ရွိ နိမ့္က်သြားေသာ အရွည္(၂၀)ေပတံတား ေနရာတြင္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီတံတားအား (၁-၉-၂၀၁၉)ရက္ ညေနပိုင္းမွ စတင္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ယေန႔နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၇/၅ - ၁၇/၆) အတြင္းရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတား၏ ကမ္းကပ္ခံု မွာ အက္ကြဲ နိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ အတက္ကား ယာဥ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ယခင္ က လမ္းေၾကာင္းေပးထားသည့္ သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ လမ္းအစား သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လံုေတာင္ၾကား လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ျကရန္ ၊ အဆင္းကားမ်ား အေနျဖင့္ က်ားကေလး - ဇာသျပင္ - အိႏၵဳ - ေနာင္လံုေတာင္ၾကား လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ၾကရန္ တို႔ကို အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ အိႏၵဳ - ေနာင္လံု ျကားရွိ ျမျပည္တံတားမွာ အေရးေပၚ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေဘလီတံတားျဖစ္သည့္အတြက္ ယာယီအေနျဖင့္ ၁၂ ဘီးတပ္ယာဥ္ႏွင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၂၅ တန္) ယာဥ္မ်ားသာ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အဆိုပါ တံတားအား (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) ခံႏိုင္ေစရန္ တံတားအထူးအဖြဲ႔ က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ (ယာဥ္+ကုန္ = ၂၅ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္အတိုင္းသာ တင္ေဆာင္ၾကပါရန္ အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)


အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္ လမ္းအပိုင္း
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အေျခအေနအား
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ 
ယာဥ္ႀကီး / ယာဥ္ငယ္မ်ား အေနျဖင့္

ယာယီ အေရးေပၚ အစီအစဥ္အရ
ေျမပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
သတ္မွတ္ လမ္းညႊန္ထားေသာ 
လမ္းအူေၾကာင္း အတိုင္း
သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အား
စည္းကမ္းတက် လိုက္နာေမာင္းႏွင္ေပးၾကပါရန္
ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပး အပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ယေန႔နံနက္ (၁၁:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး ၊ မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေလးေထာင့္ကန္ေက်းရြာအနီး ေျမဧရိယာ (၂၀၀၀)ဧကေပၚတြင္ Yangon Amata Smart & Eco City စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ Amata Corporation Public Co,.Ltd တို႔၏ စီမံကိန္း Framework Agreement လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ Amata Corporation Public Co,.Ltd မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ (၂၂-၈-၂၀၁၉)


Page 6 of 33

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္