ဌာနသမိုင္း

(က)  ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္းဦးစီးဌာန(၃)ခုျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္-

(၁) အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန

(၂) လမ္းဦးစီးဌာန

(၃) တံတားဦးစီးဌာန

(ခ)  အေဆာက္အဦဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၅)မွ အရာထမ္း (၂၈၆)၊ အမႈထမ္း(၂၀၀၀)၊ စုစုေပါင္း (၂၂၈၆)ျဖင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)  အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၏ တည္ေနရာမွာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ႐ုံးအမွတ္ (၄၀) ျဖစ္ပါသည္။

မူဝါဒ (Policy)

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေရး။

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးတြင္ရွိသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား တေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေပးေရး။

(ဂ) အေဆာက္အအုံအတြင္း ေနထိုင္အသုံးျပဳသူမ်ား လုံၿခဳံစိတ္ခ်၍ အသုံးျပဳမႈ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရး။

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Objectives)

(က) အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။

(ခ)  ေဆာက္လုပ္မႈက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ိုက္အဖြဲ႕မ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား)  အားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး စည္းကမ္းတက်ရွိေစရန္ ၾကပ္မတ္ရန္။

(ဂ)  ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ အကဲျဖတ္၍ မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးျခင္း။

(ဃ) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္။

(င)  ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ စီမံကိန္းတန္ဘိုးမ်ားကို ေဒသအလိုက္ မွန္ကန္မႈ ရွိေစေရး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(စ) အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းအားလုံး၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး  (Stake Holder)အားလုံး သိရွိ အသုံးျပဳျဖန္႔ေဝေပးရန္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Mission)

(က) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕(ေငြလုံးေငြရင္း)၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(ခ) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(ဂ) အေဆာက္အဦဦးစီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္။

(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံ အေဆာက္အအုံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒ ေပၚထြက္ လာေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(င) အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

 


မူဝါဒ

ေက်းလက္လမ္း၊တံတားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။

ရည္မွန္းခ်က္
 • ေက်းလက္လမ္း၊တံတားမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေက်းလက္ထုတ္ကုန္မ်ားကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ေဈးကြက္သို႔ အျမန္ဆုံး ေရာက္ရွိေရး၊
 • ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေက်းလက္လမ္း ကြန္ယက္မ်ားအသုံးျပဳ၍ အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ေရး၊
 • အမ်ိဳးသားပို႔ေဆာင္ေရး ပင္မစီမံကိန္းအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး၊
 • ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေက်း႐ြာမ်ား အားလုံး(၈၀%)ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေက်းလက္လူဦးေရ၏
 • (၉၀%)အေပၚရာသီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္ေသာေက်းလက္လမ္းမ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ႏွစ္စဥ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေရး၊
ဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ

ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၂၁)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ကနဦးအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား(၃၀၀၀)ဦးျဖင့္ စတင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသႀကီး၊ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားႏွင့္ဦးစီးဌာန၌ဌာနခြဲ(၁၃)ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၎ဌာနခြဲ(၁၃)ခြဲမွာ

(က) အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္သင္တန္းဌာနခြဲ

( ခ) ေငြစာရင္းဌာနခြဲ

( ဂ) ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဥပေဒဌာနခြဲ

(ဃ) သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာဌာနခြဲ

( င) စက္မႈဌာနခြဲ

( စ) စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ကိန္းဂဏာန္းဌာနခြဲ

(ဆ) သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲ

( ဇ) စီမံကိန္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ

(ဈ) ဒီဇိုင္းႏွင့္ပုံထုတ္ဌာနခြဲ

(ည) လမ္းတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

( ဋ) တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

( ဌ) ျဖည့္တင္းေရးဌာနခြဲ

( ဍ) လမ္းတံတားထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

(က) ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ Good Governance, Clean Government မူဝါဒမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ Regulatory Body အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( ခ) ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( ဂ) အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီးျပည္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈပိုမိုေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

(ဃ) ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္း (Standard Specification) မ်ား၊ Rules & Regulations မ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္း၊ လမ္းအူေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းလႊာဒီဇိုင္းမ်ား ပုံစံထုတ္ျခင္း၊

( င) ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွစီမံခန႔္ခြဲေသာ ေက်းလက္လမ္း ေပၚရွိ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏွစ္အလိုက္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 

အစီအစဥ္ျပဳလုပ္၍ ေငြလုံးေငြရင္းရန္ပုံေငြမ်ား လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပုံေငြမ်ား လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( စ) ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္လမ္းမိုင္စာရင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ျပဳစုေပးျခင္း၊

(ဆ) ေက်းလက္လမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ပုတ္ျပတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းဝယ္ယူျဖန႔္ျဖဴးေရးမ်ားကိုလည္း Open Tender ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊

( ဇ) လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္႐ြက္၍ တာဝန္ေပးအပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္း မ်ားအား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

 


၁။ လမ္းဦးစီးဌာနသမိုင္း

၁၈၈၆ ခုႏွစ္၌ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာန Public Works Department(P.W.D) ကိုတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ရာလမ္းတံတားဌာန၊ အေဆာက္အဦဌာန၊ အိုးအိမ္ဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းဌာန၊ ေရလမ္းထိန္း သိမ္းေရးဌာနတို႔ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းတံတားဌာန၊ အေဆာက္အဦဌာနႏွင့္ အိုးအိမ္ဌာနတို႔ကို ဒိုင္အာခီအစိုးရမွ လႊဲယူခဲ့ၿပီးဆည္ေျမာင္းဌာနႏွင့္ ေရလမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနတို႔ ခြဲထြက္သြားခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါ သည္။ ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔အိုးအိမ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕႐ြာစည္ပင္ေရးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း၍ ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္းဌာနမွ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊဲယူၿပီးျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာနကို၁၉၅၂ခုႏွစ္တြင္ လမ္းလုပ္ငန္း ဌာန (Highways Department) ဟုအမည္မွည့္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၅ခုႏွစ္တြင္ လမ္းလုပ္ငန္းဌာန (Highways Department)အား အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားလက္ေအာက္မွ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာန (၂၁)ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း(Public Works Corporation)အျဖစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ တြင္ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းအား ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (Construction Corporation) အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းအား ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း (Public Works) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔ တြင္ " ျပည္သူ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း"ကို လမ္းဦးစီးဌာန၊တံတားဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာနဟူ၍ ဦးစီးဌာန(၃)ခု ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၂။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္/ရည္မွန္းခ်က္

(က) လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈမ်ားကိုအိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္(Open Tender) ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္  အဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္းေစရန္ပညာေပးမႈ၊ အေရးယူမႈ မ်ားကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္သြားရန္။

(ခ) ပညာရပ္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာရပ္ (IT)ျဖင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္။

(ဂ) ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ (p.p.p (Public Private Partenership) အစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားဖိတ္ေခၚ၍ ေဖာက္လုပ္ျပဳျပင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (B.O.T)     (Build,Operate and Transfer) စနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကပိုင္အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာပိုင္းပံ့ပိုးျခင္း၊ အတတ္ ပညာပိုင္းအကူအညီေပးျခင္း၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးသြားရန္။

(ဃ) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ A.D.B (Asia Development Bank)  ကမာၻ႔ဘဏ္(World Bank) ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ လမ္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ အေထာက္ အပံ့( Grant Aid ) ေခ်းေငြ(Loan) မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။

(င) ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲထားေသာNational Transport Master Plan  ႏွင့္ KOICA အဖြဲ႕ အကူအညီျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ Master Plan for Arterial Road Network Development in Myanmar  တို႔ကိုအေျခခံ၍  လမ္းဦးစီးဌာနမွ ေရးဆြဲ ထားေသာ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း (Master Plan)အရ အဓိကေသြးေၾကာ လမ္းမႀကီးကြန္ ယက္ (Main Arterial Road Network)အျမန္လမ္းမႀကီးကြန္ယက္ 6 Package ၊တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ား (National Highways) တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မည့္လမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးမ်ားအား (၇)မီတာအက်ယ္ ကတၱရာကြန္ကရစ္(Asphalt Concrete) လမ္းအဆင့္ေရာက္ရွိရန္။

(စ) ေဆာက္႐ြက္ဆဲက်န္ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ်ားအားASEAN Class III(5.5)မီတာအက်ယ္ ကတၱရာလမ္း/ကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ေရာက္ရွိရန္။

၃။ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
 • လမ္းအေျခအေနစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း
 • ယာဥ္သြားလာမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း
 • တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ယာဥ္စီးေရ (၅၀၀၁)အထက္ေက်ာ္သည့္ လမ္းမ်ားအား (၂၂)မီတာအက်ယ္ ကတၱရာ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ယာဥ္စီးေရ (၂၀၀၁ မွ ၅၀၀၀)အတြင္းရွိလမ္းမ်ားအား (၁၄)မီတာ အက်ယ္ ကတၱရာကြန္ကရစ္လမ္း၊ တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ယာဥ္စီးေရ (၅၀၁ မွ ၂၀၀၀) အတြင္းရွိ လမ္းမ်ား အား (၇)မီတာအက်ယ္ကတၱရာကြန္ကရစ္လမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္။
 • စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္။
 • တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ကမာၻ႔အဆင့္မီနည္းပညာမ်ားတတ္ကြၽမ္း
 • ေစရန္။
 • ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ P.P.P(Public Private Partnership) အစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္။

 

၄။ ဖြဲ႕စည္းပုံ

လမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အရာထမ္း (၈၇၅)ဦး၊ အမႈထမ္း(၇၀၈၆)ဦးစုစုေပါင္း(၇၉၆၁)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ အရာထမ္း(၆၅၁)ဦး၊ အမႈထမ္း(၄၈၉၀)ဦးျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 


တံတားဦးစီးဌာန

ဌာနသမိုင္း

၁။ တံတားဦးစီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ (၁၅-၁-၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၅) သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ အရ (၁-၄-၂၀၁၅)ေန႔တြင္ အရာထမ္း(၃၅၂) ၊ အမႈထမ္း(၁၅၇၈) ၊ စုစုေပါင္း(၁၉၃၀)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၂။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန  ၊ တံတားဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈက႑ လုံၿခဳံေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ တံတားမ်ားအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ အဆင့္ျမႇင္တင္ျခင္း ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

၃။  ႏွစ္ရွည္ပင္မစီမံကိန္းအရ အဓိကပင္မအသက္ေသြးေၾကာလမ္းမႀကီးကြန္ယက္ႏွင့္ အျမန္လမ္းမႀကီး ကြန္ယက္တို႔တြင္ပါဝင္ေသာတံတားမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္သြယ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးမ်ား ေပၚရွိ တံတားမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီအဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္။

၄။ ေဆာင္႐ြက္ဆဲက်န္ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ်ားေပၚရွိ တံတားမ်ားအားအဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဓိကလိုအပ္ေနေသာတံတားမ်ားအား လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပးျခင္း။

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၆။ တံတားဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) တံတားဦးစီးဌာနကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏  အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

( ခ) ႏိုင္ငံပိုင္အခန္းက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ကာလတို၊ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

(ဂ) ေဆာင္႐ြက္ဆဲ တံတားစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို လ်ာထားခ်က္ႏွင့္အညီ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွသေဘာတူခ်မွတ္ေသာတံတားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ကုန္က်စရိတ္မွ်တစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

(ဃ)အသစ္တည္ေဆာက္ေသာ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ရွိ တံတားသစ္မ်ားအား လမ္းအက်ယ္အလိုက္ အၿမဲတမ္းတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း။

(င) တည္ေဆာက္ၿပီး ယာယီတံတားမ်ားအား လမ္းအက်ယ္အလိုက္ အၿမဲတမ္း တံတားမ်ား အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္ျခင္း။

(စ) တည္ေဆာက္ၿပီး တံတားႀကီး/တံတားငယ္မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တံတားအထူးအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ တံတားထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေစျခင္း။

(ဆ) ရာသီဥတုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အျခားအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ က်ိဳးက်ပ်က္စီးသြားေသာ တံတားမ်ားအား လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္မသြားေစရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

(ဇ) တံတားမ်ား သက္တမ္းတိုးျမႇင့္လာေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သုေတသနႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

 


ယေန႔ (၈-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၈:၀၈)အခ်ိန္တြင္ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္)ကားမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)ကားမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ေဘလီတံတား ပိုမိုၾကံ့ခိုင္ေတာင့္တင္းေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္)ကားမ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ တံတားဦးစီးဌာန တို႔မွ တာဝန္ရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္အတူ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားကို Top Chord မ်ား ထပ္မံ အားျဖည့္ျခင္း ၊ ေက်ာက္မဲဘက္ကမ္း ေရလယ္တိုင္အား H Beam ျဖင့္ အားျဖည့္ ေထာက္မျခင္း ၊ ကြန္ကရစ္ယကၼမ်ားအား ေဘလီသံေဘာင္မ်ားျဖင့္ ေထာက္မျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။
ေဘလီတံတား၏ Deflection စစ္ေဆးမႈရလဒ္မွာ သတ္မွတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြင္းရွိသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) ကားမ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းအား အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။
(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


ဘုရားႀကီး - ေမာ္လၿမိဳင္ - ေရး - ထားဝယ္ - ေကာ့ေသာင္းလမ္း (ထားဝယ္ - မလြဲေတာင္ အပိုင္း) မိုင္တိုင္(၈၀/၂) ေတာင္ၿပိဳလမ္းသား ျပတ္က်သြားသည့္ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ယာယီေဘလီသံေဘာင္တံတားအား 
(၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွစ၍ အိမ္စီးကားမ်ားႏွင့္ ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၂၄ တန္)အား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ယခုအခါ အဆိုပါေဘလီတံတားကို Strengthening ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ပါ၍  Load Test ျပဳလုပ္ၿပီး (၇-၉-၂၀၁၉)ရက္ စေနေန႔ နံနက္(၀၉:၄၅)အခ်ိန္မွစတင္၍ (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) အထိ ကားႀကီးမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


Page 5 of 33