ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန နွင့္ ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား တုိ႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ တင္ဆက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားစြန္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေနာင္မြန္းၿမဳိ႕ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဖ်ားစြန္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမဳိ႕ သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားရိုက္ကူးသည့္ အစီအစဥ္ အပိုင္း(၃)

https://www.facebook.com/MinistryofConstruction/videos/1528685373889412/

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန နွင့္ ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား တုိ႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ တင္ဆက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားစြန္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေနာင္မြန္းၿမဳိ႕ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဖ်ားစြန္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမဳိ႕ သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားရိုက္ကူးသည့္ အစီအစဥ္ အပိုင္း(၂)

https://www.facebook.com/MinistryofConstruction/videos/1522897367801546/

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန နွင့္ ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားတုိ႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ တင္ဆက္သည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားစြန္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေနာင္မြန္းၿမဳိ႕ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဖ်ားစြန္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမဳိ႕ သို႔
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားရိုက္ကူးသည့္  အစီအစဥ္ အပိုင္း(၁)

https://www.facebook.com/MinistryofConstruction/videos/1520477664710183/

 


ဒီကေန႔ေခတ္ ဒီကေန႔စနစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္အား ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ လွမ္းခ်ီေနတဲ့ေနရာမွာ ေခတ္ကာလရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံ့လိုအပ္ခ်က္ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ ၾကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္လွ်က္ရွိတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန / Public Works Department ရဲ႕ ျဖစ္တည္ ျဖတ္သန္းမႈဟာ ဒီကေန႔အခါမွာ ဆုိရင္ေတာ့ (၁၃၁)နွစ္ျပည့္ကုိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေအာက္ပါ link တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳ႔ႏိုင္ပါသည္။

https://www.facebook.com/MinistryofConstruction/videos/1517711068320176/

 Page 14 of 22

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း