ဌာနသမိုင္း

(က)  ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္းဦးစီးဌာန(၃)ခုျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္-

(၁) အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန

(၂) လမ္းဦးစီးဌာန

(၃) တံတားဦးစီးဌာန

(ခ)  အေဆာက္အဦဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၅)မွ အရာထမ္း (၂၈၆)၊ အမႈထမ္း(၂၀၀၀)၊ စုစုေပါင္း (၂၂၈၆)ျဖင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)  အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၏ တည္ေနရာမွာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ႐ုံးအမွတ္ (၄၀) ျဖစ္ပါသည္။

မူဝါဒ (Policy)

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေရး။

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးတြင္ရွိသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား တေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေပးေရး။

(ဂ) အေဆာက္အအုံအတြင္း ေနထိုင္အသုံးျပဳသူမ်ား လုံၿခဳံစိတ္ခ်၍ အသုံးျပဳမႈ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရး။

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Objectives)

(က) အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။

(ခ)  ေဆာက္လုပ္မႈက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ိုက္အဖြဲ႕မ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား)  အားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး စည္းကမ္းတက်ရွိေစရန္ ၾကပ္မတ္ရန္။

(ဂ)  ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ အကဲျဖတ္၍ မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးျခင္း။

(ဃ) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္။

(င)  ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ စီမံကိန္းတန္ဘိုးမ်ားကို ေဒသအလိုက္ မွန္ကန္မႈ ရွိေစေရး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(စ) အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းအားလုံး၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး  (Stake Holder)အားလုံး သိရွိ အသုံးျပဳျဖန္႔ေဝေပးရန္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Mission)

(က) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕(ေငြလုံးေငြရင္း)၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(ခ) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(ဂ) အေဆာက္အဦဦးစီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္။

(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံ အေဆာက္အအုံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒ ေပၚထြက္ လာေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(င) အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

 


မူဝါဒ

ေက်းလက္လမ္း၊တံတားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။

ရည္မွန္းခ်က္
  • ေက်းလက္လမ္း၊တံတားမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေက်းလက္ထုတ္ကုန္မ်ားကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ေဈးကြက္သို႔ အျမန္ဆုံး ေရာက္ရွိေရး၊
  • ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေက်းလက္လမ္း ကြန္ယက္မ်ားအသုံးျပဳ၍ အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ေရး၊
  • အမ်ိဳးသားပို႔ေဆာင္ေရး ပင္မစီမံကိန္းအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး၊
  • ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေက်း႐ြာမ်ား အားလုံး(၈၀%)ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေက်းလက္လူဦးေရ၏
  • (၉၀%)အေပၚရာသီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္ေသာေက်းလက္လမ္းမ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ႏွစ္စဥ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေရး၊
ဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ

ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၂၁)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ကနဦးအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား(၃၀၀၀)ဦးျဖင့္ စတင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသႀကီး၊ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားႏွင့္ဦးစီးဌာန၌ဌာနခြဲ(၁၃)ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၎ဌာနခြဲ(၁၃)ခြဲမွာ

(က) အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္သင္တန္းဌာနခြဲ

( ခ) ေငြစာရင္းဌာနခြဲ

( ဂ) ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဥပေဒဌာနခြဲ

(ဃ) သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာဌာနခြဲ

( င) စက္မႈဌာနခြဲ

( စ) စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ကိန္းဂဏာန္းဌာနခြဲ

(ဆ) သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲ

( ဇ) စီမံကိန္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ

(ဈ) ဒီဇိုင္းႏွင့္ပုံထုတ္ဌာနခြဲ

(ည) လမ္းတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

( ဋ) တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

( ဌ) ျဖည့္တင္းေရးဌာနခြဲ

( ဍ) လမ္းတံတားထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

(က) ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ Good Governance, Clean Government မူဝါဒမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ Regulatory Body အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( ခ) ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( ဂ) အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီးျပည္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈပိုမိုေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

(ဃ) ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္း (Standard Specification) မ်ား၊ Rules & Regulations မ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္း၊ လမ္းအူေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းလႊာဒီဇိုင္းမ်ား ပုံစံထုတ္ျခင္း၊

( င) ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွစီမံခန႔္ခြဲေသာ ေက်းလက္လမ္း ေပၚရွိ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏွစ္အလိုက္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 

အစီအစဥ္ျပဳလုပ္၍ ေငြလုံးေငြရင္းရန္ပုံေငြမ်ား လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပုံေငြမ်ား လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( စ) ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္လမ္းမိုင္စာရင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ျပဳစုေပးျခင္း၊

(ဆ) ေက်းလက္လမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ပုတ္ျပတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းဝယ္ယူျဖန႔္ျဖဴးေရးမ်ားကိုလည္း Open Tender ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊

( ဇ) လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္႐ြက္၍ တာဝန္ေပးအပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္း မ်ားအား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

 


Page 1 of 3