၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ၊ နုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၆၂ ခုႏွစ္ ၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏ်ွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။


Page 10 of 14