၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၆ ခုႏွစ္ ၊ သီတင္းက်ြတ္လဆန္း ၇ ရက္)တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။


Page 7 of 13