၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၈ ခုႏွစ္ ၊ ျပာသိုလဆန္း ၂ ရက္) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၆ ခုႏွစ္ ၊ သီတင္းက်ြတ္လဆန္း ၇ ရက္)တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။


Page 7 of 14

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း