၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္) တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၈ ခုႏွစ္ ၊ ျပာသိုလဆန္း ၂ ရက္) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


Page 6 of 13

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္