ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းခ်က္ပါ တာဝန္မ်ားနွင့္အညီ ျပည္တြင္းရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ေလ်ာက္ထားခ်က္အရ အရည္အေသြး စိစစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ေဒသတြင္း အာရွပစိဖိတ္ေဒသ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ စိစစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ နည္းပညာတကၠသိုလ္(၄)ခုမွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၁၈)ခုအား ပဏာမ အသိအမွတ္ျပဳ (Provisional Accredited) လက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို (၂၉-၇-၂၀၁၈)ရက္ နံနက္(၀၉း၀၀)အခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ Function Hall တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ နာယက အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ေကာင္စီဝင္မ်ားနွင့္ Convener, Chair, Evaluator, Observer မ်ား၊ အရည္အေသြး စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ လက္ခံယူမည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္နွင့္ ပါေမာကၡ ဌာနမွဴးမ်ား၊ အျခားဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အရည္အေသြး စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ အသီးသီးကို မႏၱေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၇)ခု၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၃)ခု၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေက်ာက္ဆည္)မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၆)ခု၊ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၂)ခု စုစုေပါင္း ဘြဲ႔သင္တန္း(၁၈)ခု ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည့္ အလွဴရွင္(၁၁)ဦးအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ဝါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၁၁) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေဝးခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္။

(၂၅-၇-၂၀၁၈)


Page 1 of 3