တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္‌့ ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္လိုအပ္သည့္ Motor Grader (14-16 Tons) (၄)စီးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင္‌့ အိတ္ဖြင္‌့တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ရာ တင္ဒါဖြင္‌့ေဖာက္ျခင္းအား (၈-၁-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကုမၸဏီ(၅)ခုအနက္ Trade Hub Co.,Ltd. မွ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။


Page 2 of 2

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္