၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၏ တင္ဒါေခၚဆိုမႈအေျခအေနအား ပူးတြဲပါ Attached file တြင္ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။


Page 1 of 3

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္