ယေန႔ (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ 
ဂုတ္တြင္း တံတား
(မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - ေက်ာက္မဲ လမ္းပိုင္း)
မိုင္းခဲြဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မွ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ သို႔
လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အခက္အခဲ မရွိေစရန္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန မွ
တံတားတည္ေဆာက္ေရးအထူးအဖြဲ႔မ်ား က

အျမန္ဆုံး (၅)ရက္အတြင္း
Double Lane Bailey bridge 
(ႏွစ္လမ္းသြား ေဘလီတံတား)ႀကီးကို
တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ယေန႔ ညေနပိုင္းမွစ၍
လိုအပ္ေသာ တံတားသံေဘာင္ေဘလီမ်ားကို
စတင္ေပးပို႔လ်က္ ရွိပါသည္။
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ယေန႔ (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔
နံနက္(၀၈:၃၀)နာရီမွ စတင္၍
ကရင္ျပည္နယ္ ၊ ဘားအံ - အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ လမ္း ၊
ဂ်ဳိင္းျမစ္ကို ျဖတ္သန္း တည္ေဆာက္ထားေသာ
ဂ်ိဳင္း ပြန္တြန္း တံတားေပၚမွ
ကုန္ကားႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မိုး သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္
ဂ်ဳိင္းျမစ္ ေရႀကီးၿပီး ကမ္းႏွစ္ဘက္ ေရလွ်ံတက္မႈေၾကာင့္
(၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္
ဂ်ဳိင္း ပြန္တြန္းတံတား ျဖတ္သန္းခြင့္အား
ယာယီပိတ္ထားခဲ့ရပါသည္။

ယခုအခါ ဂ်ိဳင္းျမစ္ေရ က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ 
လမ္းဦးစီးဌာန ၏ ျကီးၾကပ္မႈျဖင့္ 
ကုန္ကားႀကီးမ်ားကို စနစ္တက် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေနၿပီ
ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


ယေန႔ (၁၄-၈-၂၀၁၉)ရက္ ညပိုင္း အခ်ိန္ မလြဲေတာင္ ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရာသီဥတု အေျခအေန ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ကုန္ကားႀကီးမ်ား ၊ ခရီးသည္တင္ ကားႀကီးမ်ား ႏွင့္ အိမ္စီးကားမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ - ၿမိတ္လမ္း ၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ မွ မိုင္တိုင္(၈၀/၄) အကြာရွိ လမ္းသားျပတ္ေနေသာ မလြဲေတာင္ေပၚတြင္ ေဘလီတံတား သံေဘာင္ထိုးျခင္း လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေတာင္နံရံ လမ္းေျမသားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အျမန္ဆုံးေကာင္းမြန္ေစရန္ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂၃)၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) တို႔မွ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား က စက္ယာဥ္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေန႔/ည မျပတ္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္ ။ (၁၄-၈-၂၀၁၉)


တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး မလြဲေတာင္ အပိုင္း ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ - ၿမိတ္လမ္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ မိုင္တိုင္(၈၀/၄) အကြာတြင္ လမ္းသားျပတ္က်ေသာ ေနရာသို ့ ေဘလီတံတား ထိုးျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဘလီမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ကားႀကီးမ်ားႏွင့္ ကရိန္းမ်ား ယေန႔ (၁၄-၈-၂၀၁၉)ရက္ ညေန (၄:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂၃) မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား က စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာင္ၿပိဳေျမမ်ားအား ေန႔/ည မျပတ္ ဖယ္ရွားျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာသို႔ ေဘလီ တင္ေဆာင္သည့္ ကားႀကီးမ်ား အျမန္ဆုံး ေရာက္ရွိလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တံတားဦးစီးဌာန ၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) မွ တံတားအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား က ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အျမန္ဆုံး စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၄-၈-၂၀၁၉)


ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ - ၿမိတ္ လမ္းအေျခအေန မြန္ျပည္နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ လမ္းအဖြဲ႔မ်ား က မိုင္တိုင္ (၁၁၂/၀ မွ ၁၁၅/၄)အတြင္း မလြဲေတာင္ အပိုင္းရွိ ေတာင္ျပိဳေျမမ်ားအား (၁၃-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တနသာၤရီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လမ္းသားျပတ္ေတာက္ေနေသာ (ထားဝယ္ မွ ၈၀/၂ မိုင္ အကြာ)အထိ ေတာင္ၿပိဳလမ္းမ်ားအား မြန္ျပည္နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန က ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး မလြဲတာင္ - ထားဝယ္ လမ္းပိုင္းတြင္ ေတာင္ၿပိဳေျမ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းကို (၁၄-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးႏိုင္ေရး လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂၃) က ေန႔/ည မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ကားငယ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္မည့္ ေဘလီတံတားထိုးျခင္း လုပ္ငန္းကို (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ျပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ တံတားအထူးအဖြဲ႔ႏွင့္ လမ္းအထူးအဖြဲ ့မ်ား က ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ရန္အတြက္ (၁၈-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။


သံျဖဴဇရပ္ - ဘုရားသံုးဆူလမ္း (၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၂)နာရီ မိုးမ်ား၍ ေတာင္က်ေရေၾကာင့္ ေရထဲေမ်ာပါသြားေသာ တံတားမ်ားအတြက္ ယာယီေဘလီတံတား (၅)စင္း အစားထိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား တံတားအထူးအဖြဲ႔(၁၄) က လူအား စက္အားျဖင့္ ေန႔/ည ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ (၁၃-၈-၂၀၁၉)


မြန္ျပည္နယ္ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ၊ မလြဲေတာင္ မိုင္တိုင္ ၁၁၂ ႏွင့္ ၁၁၅ ၾကား ေတာင္ျပိုေျမမ်ား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ကာ တနသၤာရီဘက္ အပိုင္းအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၃-၈-၂၀၁၉)


ရန္ကုန္ - ေမာ္လၿမိဳင္ - ေရး - ၿမိတ္လမ္း ( သံျဖဴဇရပ္ - ေရး အပိုင္း ) မိုင္တိုင္ (၄၅/၀ - ၄၆/၀) အတြင္း ဝယ္ဝကၤရာတံတားညီေနာင္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ားသည္ (၈-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လမ္းေပၚ ေရ(၃)ေပေက်ာ္ကာ ေရတိုက္စားၿပီး လမ္းပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား က လမ္းပ်က္စီးမႈမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ ။ (၁၃-၈-၂၀၁၉)


ဘားအံ - အိႏၵဳ လမ္​း (ျမျပည္​ - ဝဲကနင္​) တံတားအမွတ္​ ၁/၁၃ ၊ အရွည္ ၆၀ ေပ ၏ တံတားကမ္းကပ္ခံု ၿပိဳက်ခဲ့မႈေၾကာင့္ အရွည္ ၈၀ ေပ ႏွစ္လႊာတစ္ထပ္ ယာယီေဘလီတံတား ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္ ။ မွတ္ခ်က္။ အေရးေပၚ ယာယီေဘလီတံတား ျဖစ္ပါသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၂၀ တန္) သာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳထားပါသည္ ။

(လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္) ၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက္ ၊ အဂၤါေန႔


ဂ်ိဳင္းျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္
က်ားကေလး ႏွင့္ က်ံဳဒိုး ၾကားလမ္းေပၚ 
(၅)ေနရာ ေရေက်ာ္ေနသည့္အတြက္ 
ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္

ယာဥ္ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
ဘားအံ - ထီလံု - တာေပါင္ - ပတ - နဘူး - တံတားႀကိဳး (ေကာ့ကရိတ္)လမ္းဘက္မွ သြားလာပါက
အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ အဆိုပါလမ္းတြင္ သစ္သားတံတားမ်ား
ရွိေနသည့္အတြက္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ အဆင္မေျပပါ။

(လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)
၉-၈-၂၀၁၉ ရက္ ၊ ေသာၾကာေန႔


Page 5 of 29

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္