ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း