ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘုရင့္ေနာင္တံတားအမွတ္(၁)တြင္ Bearing ႏွင့္ Expansion Joint လဲလွယ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ ၇၅% ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၉-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းအားလုံးၿပီးစီးၿပီး (၃၀-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ Load Test ေဆာင္ရြက္ကာ ယာဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ (၃၀-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ ႔လည္ပိုင္းမွစ၍ ေအာက္ေဖၚျပပါ မူလယာဥ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားလာနိုင္ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ တင္ေဆာင္နို္င္သည့္ တန္ခ်ိန္မွာ ယခင္ခြင့္ျပဳထားသည့္တန္ခ်ိန္အတိုင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏၰာေရးႏွစ္အတြင္း အမည္ပ်က္စာရင္း( Black List )အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းအား ေပးပို႔လာပါသျဖင့္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

၂၃-၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ေၾကညာခဲ့ေသာ Black List ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းအားယခုစာရင္းျဖင့္ေက်ာ္လြန္ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။

 

 


Page 4 of 29

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္