ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တံတားဦးစီးဌာန က တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္မည့္ ဂုတ္ထိပ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳတံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း PPP စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာက္လႊာ(EOI)ကို (၂၈-၁၀-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးေပးပို႔ရန္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေနာက္ဆုံးရက္ မတိုင္မီ စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာက္လႊာ(EOI) တင္သြင္းေသာကုမၸဏီမ်ား မရွိပါေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။


Page 3 of 29