====================================================================

သထံု - ဘားအံ - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ လမ္းေပၚရွိ ဂ်ိဳင္း(ေကာ့ကရိတ္) ႀကိဳးတံတား၏ သက္တမ္းႏွင့္ ခံႏိုင္ဝန္အင္အား ေလ်ာ့နည္းလာမႈေၾကာင့္ (၁၉-၄-၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အဆိုပါ ႀကိဳးတံတားေပၚသို႔ 
၁၃တန္(ယာဥ္+ကုန္)ႏွင့္ေအာက္ ယာဥ္မ်ားသာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၃တန္(ယာဥ္+ကုန္)အထက္ ယာဥ္မ်ားမွာ အဆိုပါ ႀကိဳးတံတားေဘးရွိ Pontoon တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္
(၁၃-၄-၂၀၁၈)


Page 7 of 13

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္